FAQ

V tejto sekcii uvádzame zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí. V prípade, že odpoveď na Vašu otázku v zozname nenájdete, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť
telefonicky na: +421 243 640 408
emailom na:

1. Aké sumy účtujete za preklad?
Cena za preklad závisí od konkrétnych podkladov, od náročnosti textu, od rozsahu, termínu dodania, od toho, či sa jedná o bežný alebo úradne overený preklad atď. Radi Vám do 15 minút obratom zašleme vypracovanú cenovú ponuku.

2. Účtujete si expresnú prirážku?
Pri menej objemných prekladoch do bežných jazykov expresný príplatok spravidla klientovi neúčtujeme ani v prípade prekladov požadovaných do 24 hodín. Pri väčších prekladoch s veľmi krátkou dobou vyhotovenia a pri prekladoch kratšou ako 24 hodín účtujeme expresný príplatok. Konkrétnu kalkuláciu vyhotovíme vždy pre daný dopyt.

3. Aká je minimálna suma za Vaše služby?
Minimálna sadzba za naše služby je 7 EUR+ DPH.

4. Podľa čoho sa určuje počet normostrán?
Počet normostrán sa počíta zo zdrojového textu, pričom jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier.

5. Ako môžem zistiť počet NS dokumentu?
Počet normostrán si ľahko sami určíte pri textových dokumentoch nasledovne: Revízia- Počet slov- Znaky (vrátane medzier)- tento číselný údaj vydelíte počtom znakov za normostranu, t.j. 1800 a výsledkom je počet normostrán. Pri PDF a iných ako textových dokumentoch Vám počet normostrán radi určíme my po konverzii súboru.

6. Účtujete príplatok za materiál na preklad doručený v papierovej forme?
Za preklad doručený alebo požadovaný v papierovej forme žiaden príplatok klientovi neúčtujeme.

7. Poskytujete zľavy na veľké zákazky?
Samozrejme, pri objemných zákazkách radi klientovi vypracujeme cenovú ponuku ušitú na mieru, v ktorej zohľadníme rozsah a uplatníme množstevnú zľavu. Taktiež zľavy poskytujeme našim stálym klientom, ktorý zadávajú preklady pravidelne.

8. Prijímate aj malé zákazky, napr. menšie ako 1 NS?
Áno, prijímame aj zákazky menšie ako 1 normostrana. Za takéto služby účtujeme našu minimálnu sadzba (7 EUR + DPH), prípadne skutočnú cenu za preklad- pri niektorých jazykoch môže byť suma za preklad 0,5 NS vyššia ako 7 EUR + DPH. V takýchto prípadoch účtujeme takú sumu, ktorá je vyššia (minimálna sadzba/ skutočná cena prekladu).

9. Podľa akých kritérií vyberáte prekladateľov a tlmočníkov, s ktorými spolupracujete?
Všetci naši prekladatelia sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s viacročnou praxou v oblasti prekladov a tlmočenia. Na preklady technických textov Vám zabezpečíme technicky zdatných prekladateľov, ktorý sa orientujú v danej oblasti. Všetci naši prekladatelia prešli úvodným testovaním a ich preklady sú pravidelne kontrolované.

10. Aký je rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením?
Pri konzekutívnom tlmočení si prekladateľ najprv vypočuje kratší úsek prejavu a následne ho pretlmočí do cieľového jazyka. Konzekutívne tlmočenie sa spravidla využíva pri obchodných stretnutiach, rokovaniach, otváracích prejavoch atď. Simultánne tlmočenie prebieha bezprostredne počas prejavu za použitia tlmočníckej techniky. Simultánne tlmočenie sa tiež zvykne označovať ako kabínkové a využíva sa pri konferenciách, sympóziách atď.

11. V akom elektronickom formáte Vám môžem zaslať materiál na preklad?
Ideálne je dodať nám súbor na preklad ako textový, resp. iný editovateľný dokument. Tiež akceptujeme súbory vo formáte PDF, JPEG a iné.

12. Som prekladateľ. Aké kroky mám podniknúť za účelom spolupráce s Vami?
V prípade záujmu o spoluprácu s našou prekladateľkou agentúrou, vyplňte prosím dotazník, ktorý nájdete v sekcii Kariéra a tiež v spodnej časti na našej domovskej web stránke pod názvom Spolupráca s prekladateľmi. Tiež môžete zaslať Váš životopis spolu s kontaktnými údajmi a prípadne aj dokladmi o vzdelaní na translations@presto-preklady.sk .

13. Aký dlhý čas potrebujete na vypracovanie môjho prekladu?
Termín vyhotovenia prekladu závisí od viacerých faktorov, ako je napr. náročnosť obsahu, potreba korektúry atď. V prípade potreby Vám zabezpečíme expresné preklady s termínom vyhotovenia do 24 hodín a tiež viem zabezpečiť vypracovanie prekladu dokonca v rámci toho istého dňa.

14. Ako si u Vás môžem preklad objednať?
Za objednávku považujeme potvrdenie objednania našej služby emailom na adresu traslations@presto-preklady.sk a zaslaním súboru na preklad elektronicky alebo doručenie do našej pobočky v papierovej forme.

15. Garantujete zachovanie dôvernosti informácií v prekladanom materiáli? / Ako chránite klientove súkromie a dôverné informácie?
Plne si uvedomujeme, že podklady na preklad môžu obsahovať dôverné informácie, ktoré sú predmetom obchodného a iného tajomstva. Každý z našich interných aj externých zamestnancov a rovnako aj všetci naši prekladatelia si sú vedomí záväzku mlčanlivosti a zachovanie dôvernosti dát je samozrejmosťou.

16. Ako mi bude doručený úradný preklad, ktorý obsahuje originálny dokument?
V prípade súdne overeného prekladu môžu nastať 3 situácie:

  1. Preklad bude zviazaný s kópiou dokumentu (preukazuje sa hodnovernosť prekladu, nie však originálneho dokumentu ako takého).
  2. Preklad bude zviazaný s originálnym dokumentom (v prípade, že tento originál už nebudete potrebovať).
  3. Preklad bude zviazaný s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu, ktorá má platnosť originálu- doporučujeme.

V závislosti od toho, o ktorú z vyššie uvedených situácií sa jedná, je možné si takýto úradne overený preklad vyzdvihnúť v sídle našej spoločnosti alebo Vám bude doručený poštou.

 

Novinky

18.3.2015

Terminologické slovníky pre Vašu firmu

Zadávate realizáciu prekladov vo Vašej firme Vašim zamestnancom pretože sa obávate, že externý prekladateľ nepozná Vaše firemné špecifické technické výrazy? Existuje aj iné riešenie...
13.2.2015

Špecialisti na technické preklady

Hľadáte kvalitný technický preklad?
16.10.2014

Zmena prevádzkovej doby

POZOR ! Od januára 2015 sa mení naša prevádzková doba.
14.7.2014

Jazyková globalizácia na internete

Podľa posledných prieskumov UNESCO, 80% všetkého obsahu na internete je v 10 svetových jazykoch.

viac